Notícies Home

Recomanacions per assegurar el BENESTAR EMOCIONAL de les

persones treballadores en temps de COVID19


Desescalada i tornada a la feina

ÚS DE LA MASCARETA AL CENTRE DE TREBALL

Quan l’he de portar?

 • En espais públics i d’ús públic, oberts i tancats.
 • Per moure’s a la feina (anar al lavabo, parlar amb un company, fer servir la fotocopiadora…)
 • Vehicles privats si les persones no són convivents.

Excepcions

 • En empreses no obertes al públic, un cop la persona treballadora estigui al seu lloc de treball (asseguda i/o fent una tasca que no comporti mobilitat). Continua sent recomanable.
 • Esport o pràctiques amb gran esforç físic (com algunes activitats de la construcció).

IMPORTANT!

 • Les pantalles facials són complementàries a l’ús de mascareta en tasques amb risc d’esquitxades.
 • Les mascaretes es llencen al rebuig.
 • Quan ens col·loquem la mascareta, aquesta ha de tapar nas i boca.
 • El tipus de mascareta més adient per a la nostra feina ens la dicta el Servei de Prevenció de Riscos Laborals.

MESURES PREVENTIVES A L’HORA DE TORNAR AL LLOC DE TREBALL

 • Tots els treballadors han de mantenir la distància de seguretat de dos metres a tots els espais de treball. Si no és possible, utilitzar elements físics de separació com mampares amb alçada adequada, neteja i desinfecció freqüents.
 • Reduir la presència de personal a les instal·lacions el mínim possible i establir un nombre màxim de persones presents en sales i zones.
 • Establir vies de circulació interiors i preferiblement de sentit únic per evitar creuaments de persones. En vies com passadissos, i sempre que es puguin separar per dos metres, es podran senyalitzar dos sentits de circulació separats. On no es pot assegurar la distància de seguretats es pot utilitzar senyalització de sentit de preferència, com a les normes de tràfic.
 • No compartir el material de treball. Si és necessari compartir-los, es desinfectaran abans i després del seu ús.
 • Si tècnicament no és possible que algunes feines siguin individuals i no es pot respectar la distància de dos metres, s’haurà d’utilitzar mascareta amb filtres FFP2 (mínim) i pantalla facial (i desinfectar-la posteriorment)
 • L’accés al menjador i vestuaris es realitzarà per torns per mantenir la distància de seguretat.
 • En mesura del possible, les reunions es realitzaran de manera telemàtica i les que no ho siguin es faran en espais diàfans i amb bona ventilació, i sempre respectant la distància de seguretat.
 • No es recomana l’ús generalitzat de guants, cal fer èmfasi en la higiene de mans.

TORNS DE  TREBALL

 • Organitzats de manera que mai es trobin entre ells a cap zona del lloc de treball i cal disposar d’un marge mínim de 15 minuts entre torns per poder desinfectar les instal·lacions.
 • Limitar la rotació dels llocs de treball dins el mateix torn.
 • Ampliar el nombre de torns reduint les treballadores en cada un d’ells.

HIGIENE DE LES INSTAL·LACIONS

 • Abans de la reactivació de l’activitat:
  • Realitzar neteja i desinfecció generalitzada.
  • Garantir ventilació adequada dels espais de treball amb l’obertura de finestres, uns 10 minuts entre dos i tres cops al dia. Mantenir la temperatura entre 23 i 26 graus i reforçar la neteja de filtres d’aire i climatització.
  • Increment de neteja i desinfecció d’eines, maquinària i espais de treball com a mínim al final de cada torn i al compartir elements amb altres persones.
  • Incrementar neteja i desinfecció de zones comuns després de cada ús.
  • Procediment de neteja i desinfecció: primer netejar amb detergent autoritzat i aigua calenta si és possible i després desinfecció amb desinfectant autoritzat, per tal de no disminuir el poder desinfectant per la presència de brutícia.
  • Netejar sovint les superfícies amb els productes habituals.
  • Per no arrossegar brutícia a superfícies més netes, s’ha de netejar d’abaix cap a dalt, de dins del recinte cap a fora i de net cap a brut.
  • No escombrar, recollir els residus del terra mitjançant mopa.
  • Disposar de contenidors accionats pel peu per llençar guants, mascaretes, mocadors, etc.

 

QUÈ S’HA DE FER A LES BOTIGUES AMB ATENCIÓ AL PÚBLIC?

 • Els clients hauran d’utilitzar mascaretes quirúrgiques i s’hauran de desinfectar les mans amb solució d’hidroalcohol, disponible a al pròpia botiga, abans d’entrar.
 • Es podrà demanar al client que es descobreixi la mascareta per a la seva identificació més clara i un cop permès el seu accés, pot tornar a usar-la.
 • El client no haurà de tocar cap superfície, llevat que utilitzi guants nous proporcionats per la botiga o s’hagi rentat els propis amb solució hidroalcohòlica. No podrà tocar les mercaderies, serà el dependent qui les ensenyi.
 • Es recomana marcar un màxim d’un client per treballador. Es marcarà una línia de seguretat o cartell informatiu per al consumidor de manera que s’asseguri la distància de seguretat entre client i venedor.
 • Es recomana identificar amb marques els llocs on s’han de col·locar les persones esperant per entrar a l’establiment per tal que mantinguin la distància de dos metres.
 • Es recomana l’ús de mampares que assegurin la protecció de venedor-client i utilitzar mascareta quirúrgica o higiènica.
 • La distància entre venedor i client podrà ser de de menys d’un metre quan es compti amb elements de protecció com mampares o pantalles facials de protecció amb mascareta.
 • Si no és possible la instal·lació d’una mampara física, la persona treballadora utilitzarà mascareta FFP2 i pantalla facial.
 • Es disposarà de gel hidroalcohòlic per a les treballadores i es desinfectaran les mans periòdicament.
 • Durant la mostra d’articles es poden utilitzar guants de protecció i en tasques de neteja i desinfecció es pot optar per guants més gruixuts.
 • Evitar el contacte amb el personal aliè que hagi d’entrar a les instal·lacions (paqueteria, correus, proveïdors) i signar els albarans de lliurament digitalment.
 • Es recomana prioritzar la cita prèvia.
 • No es permetrà la lliure circulació del client per evitar que toqui res.
 • Es recomana no permetre l’accés a clients que se sospita que presentin alguna simptomatologia associada a la COVID-19.
 • Sol·licitar el pagament amb targeta o mòbil sempre que sigui possible.
 • No utilitzar lavabos dels establiments comercials per part dels clients.
 • Els establiments que obrin al públic realitzaran, com a mínim dues vegades al dia, neteja i desinfecció de les instal·lacions amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüent, com poms de portes, taulells, telèfons, carros…
 • Evitar les operacions de neteja i desinfecció durant la visita de clients.
 • Es garantirà la ventilació adequada dels llocs de treball: prolongada i si pot ser natural a les zones comunes.
 • Temps d’operació dels sistemes mecànics més prolongats del que és habitual, augmentant el percentatges d’aire exterior per garantir la ventilació interior i evitar la recirculació de partícules de virus.
 • Un cop el client es retiri s’hauran de netejar i desinfectar el taulell i les superfícies com poms de porta o timbre d’entrada.

 

HIGIENE PERSONAL

 • Es posa a disposició de les persones treballadores solucions d’hidroalcohol a diferents punts del centre de treball. S’han de revisar diàriament els punts de subministrament de sabó i paper o aire per l’assecat de mans, així com la neteja de sanitars i aixetes.
 • Higiene de mans freqüent: rentat amb aigua i sabó si estan brutes, i després, o si ja estan netes, amb solucions hidroalcohòliques, de manera regular.
 • Cada persona treballadora abans de la utilització dels equips de treball fixes, es rentarà les mans.
 • Utilitzar mocadors d’un sol ús i tapar-se adequadament la boca i el nas en tossir o esternudar.

 

DESPLAÇAMENT DEL PERSONAL IN-ITINERANT O IN-MISSIÓ I ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS

 • Evitar especialment els desplaçaments en transport públic en hora punta.
 • Utilitzar protecció respiratòria i guants contra risc biològic en cas d’utilitzar transport públic.
 • Guardar les distàncies entre persones si camines per anar a la feina.
 • Prioritzar la utilització dels vehicles per una sola persona. Actualment es permeten dues persones per fila de seients en vehicles de fins a 9 places, totes les persones ocupants del vehicle, hauran de portar mascareta de protecció. En deixar el vehicle cal desinfectar les parts de contacte de tots els ocupants del vehicles: manetes, volant, etc.
 • Per poder circular a peu o amb vehicle per anar a la feina, es pot dur el “Certificat auto responsable de desplaçament en el marc de l’estat d’alarma per la crisi sanitària per la COVID-19” en el telèfon mòbil sense necessitat d’imprimir-lo. Aquest certificat auto responsable es pot omplir al web http://confinApp.gencat.cat.
 • L’empresa facilita l’ús de pàrquing gratuït per a totes les persones que hagin de realitzar el treball de manera presencial al centre per evitar el desplaçament en transport públic.
 • Establir horaris esglaonats d’entrada i sortida del centre de treball i, si és possible, utilitzar portes diferents d’entrada i sortida.
 • El treballador es prendrà la temperatura abans de sortir de casa i si es troba per sobre de 37,3ºC no anirà a treballar i ho comunicarà a l’empresa per avisar al departament de Medicina del treball del servei de prevenció.

 

QUÈ FER SI HI HA CASOS POSSIBLES O CONFIRMATS AL CENTRE DE TREBALL I/O TELETREBALL?

 • Si el treballador es troba a casa, comunicar-ho a Salut Pública a través del 061 i al CAP al qual s’estigui assignat.
  • Comunicar-ho al seu cap i explicar les pautes que se li han donat de Salut Pública en referència als companys de treball. El cap ho ha de posar en coneixement del servei de Prevenció de Riscos Laborals i aplicar les pautes indicades.
  • El servei de Prevenció de Riscos Laborals contactarà amb la persona afectada.
 • Si el treballador es troba al lloc de treball, comunicar-ho al RRHH o al superior directe i es recopilarà la informació necessària per identificar zones potencialment contaminades i contactes per una valoració posterior amb el departament de Medicina del treball del servei de prevenció.
  • Posteriorment, el treballador anirà a casa.
  • Un cop el possible cas abandoni el lloc de treball:
   • Neteja i desinfecció de les superfícies i dels espais en contacte amb la persona.

 

Des de SePrA volem mantenir-vos informats de tot el què pot ser-vos útil i d’ajuda tant a la feina (o teletreball) com a casa durant els pròxims dies. També serem actius a canals de Twitter, així que seguiu-nos si encara no ho feu. Aquí teniu altres consells i informació bàsica sobre el Coronavirus.

 

 • Primer de tot, renta’t les mans assíduament, un mínim de 20 segons i seguint aquestes simples instruccions. Les mans són la part del cos que més superfícies toca durant el dia, a més que també podem contagiar-nos al tocar-nos la cara involuntàriament. Si portem les mans netes, no hi ha perill que el virus entri per les membranes mucoses del nostre nas, boca i ulls.

 

 • Si creus que pots estar contagiat, segueix aquests consells de la semFCY per a fer front a infeccions respiratòries de tipus víric. S’ha de tenir en compte que les infeccions respiratòries produïdes per virus NO es curen amb antibiòtics. Els virus respiratoris, com és el cas del COVID-19, es transmeten a través de les gotetes que s’expulsen a l’aire per la boca o el nas quan parlem, tossim o estornudem. Si tens símptomes, cobreix-te la boca amb una mascareta quan estiguis amb gent, especalment si són de col·lectius vulnerables, i utilitza sempre mocadors d’un sol ús per cobrir-te la boca al estornudar o tossir.

 

 • Davant la possible escassetat d’equips de protecció individual (EPI), el Ministeri de Sanitat ha publicat unes mesures excepcionals destinades als moments en què no és possible aplicar de forma rutinària les recomanacions ja existents sobre EPIs. Segons la distància amb el pacient, i independentment de si aquest porta mascareta o no, es recomana no portar mascareta a més de dos metres i mascareta quirúrgica de un a dos metres. Si el pacient porta mascareta, a partir d’un metre es recomana que es porti mascareta quirúrgica i a menys distància (procediments amb generació d’aerosols), una protecció respiratòria FFP2. Si el pacient no porta mascareta, a partir d’un metre es recomana l’ús d’FFP2 i a menys distància, d’FFP3. Com a estratègia també es pot posar en valor que s’utilitzin mascaretes EPI per al personal més exposat i les quirúrgiques per al menys exposat. Si, a més, no n’hi ha suficients, es poden considerar les alternatives de: l’ús estès de mascaretes (una mateixa mascareta en trobades repetides de contacte proper amb diferents pacients sense treure’s la mascareta entre ells), utilització de mascaretes fora del termini de caducitat, reutilització limitada (traient-se-la amb guants després de cada contacte), o prioritzar l’ús segons el tipus d’exposició del personal. En el cas de la roba de protecció davant els agents biològics, es recomana considerar la viabilitat d’utilitzar la roba de protecció química (bata PS + davantal químic EPI o Bata PS amb àrea resistent a la penetració de líquids o Bata PS + davantal de plàstic). Si no ha prou guants de protecció de microorganismes, l’alternativa recomanada són els guants PS i la utilització de doble guant segons el cas.

 

 • Salut ha publicat una APP (disponible per iOs i Android) per a fer fer un seguiment més concret de l’epidèmia a tot el territori. Com a usuària hi introdueixes els teus símptomes, encara que no en tinguis, i això permetrà al sistema sanitari fer un seguiment epidemiològic dels punts calents i del teu cas en concret. A més, se’t donarà consells i indicacions a seguir en cada situació, i, si és necessari, el sistema activarà el servei d’emergències mèdiques. Descarrega-te-la i aporta la teva informació! La Comunitat de Madrid també ha publicat una App (per iOS y Android) per examinar els possibles símptomes de la usuària. L’aplicació serveix per a què la usuària es faci una auto-evaluació i rebi recomanacions d’actuació en cas de necessitar-les. També és una mesura per descongestionar l’atenció telefònica. L’aplicació se suma a la pàgina coronamadrid.com, publicada fa tres dies i que ja permet fer auto-evaluacions. Amb les dades de l’aplicació, es vol que sigui d’auto-evaluacions més seguides, es pretén tenir una visió més real de l’epidèmia.

 

 • Recorda que si tens símptomes lleus, com tos o febre, cal quedar-se a casa i no anar al CAP. A més, els centres ja han anat anul·lant les visites posposables i molts tràmits, com baixes i altes, es poden fer des de La Meva Salut. El Departament ha penjat un document amb les preguntes freqüents i respostes sobre l’ús dels CAP i altres centres sanitaris mentre duri la crisi del Coronavirus. El podeu veure a continuació.

 

 • Què fer si em trobo malament? Si tens símptomes a casa, queda-t’hi i truca al 061 o al telèfon que hem habilitat per clients a SePrA, i segueix els consells que et donin. Si tens símptomes treballant, avisa al responsable i segueix les indicacions mèdiques.

 

 

En quant als medicaments contraindicats per les persones infectades amb el COVID-19, el Ministeri de Sanitat i la AEMPS (Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris) ja han informat que no hi ha cap dada actualment que indiqui que l’ibuprofè agreugi les infeccions per Coronavirus. Tot i així, es recomana l’ús de paracetamol pel tractament de febre i seguir sempre les instruccions dels envasos. Des de CatSalut i la Societat Espanyola de Cardiologia també s’ha informat que no hi ha evidència científica actualment de què l’ús dels IECA i ARA II pugui augmentar el risc d’infecció o empitjorar la clínica respiratòria. Aquests fàrmacs són utilitzats sobretot per tractar hiptertensió arterial i insuficiència cardíaca, i per tant NO s’hauria de suspendre el seu tractament.

 

Durant el període d’epidèmia del Coronavirus, CatSalut ha habilitat La Meva Salut per poder fer tràmits online des de casa, com consultar i descarregar resultats de proves, fer eConsulta amb el teu metge o descarregar-te el pla de medicació per anar a la farmàcia. Si no ets usuària encara, pots registrar-te aquí.

 

 

BenEstar emocional en temps de confinament

El COVID-19, un viatge entre l’agraïment i la tristesa

Diuen que continuarem el confimanet alguns dies més, aquest és un motiu més per continuar centrant-nos en el benestar emocional, i aprofitant el moment, pel nostre creixement personal.

Malgrat que per a algunes sembli una qüestió d’educació, l’agraïment és una de les fortaleses humanes o virtut, o fins hi tot hi ha qui parla d’ella com una competencia emocional. De fet, des de la psicologia positiva, la gratitud, o la capacitat de ser agraïts, ens permet reconèixer els aspectes passats i presents positius, bons, allò que ens ha beneficiat d’alguna manera i que, per tant, ha atorgat un significat agradable a la nostra existència (Peterson i Seligman, 2004; Emmons, 2007). L’agraïment és una virtut que la filosofia moral i totes les tradicions espirituals tracten de promoure. És una de les receptes més senzilles per a la felicitat. En aquests dies de confinament podem aprofitar per treballar-nos aquesta emoció, una de les més boniques i gratificants que hi ha. Quan donem les gràcies, reconeixem i donem validesa a una cosa o favor que se’ns ha donat, com pot ser la vida mateixa, i ara, més que mai, la salut.

Quan parlem de reconèixer la vida i la salut, entenem que hem de cuidar-nos. Això representa cuidar també la nostra salut mental. En aquests moments on la part més física la protegim, la social l’hem de continuar treballant, i la psicològica, més personal, també l’hem de promoure.

Conrear la gratitud té moltes recompenses segons els científics:

 • Pot disminuir la pressió arterial i promoure un sistema immunològic més fort.
 • Genera major optimisme, felicitat i resiliència.
 • Ens fa més capaces de generar emocions més positives i relacions millorades per finalment dormir millor.
 • Ens fa sentir menys soles o aïllades i facilita una major capacitat per a ser generosa i compassiva.

Emmons i McCullough (2003) van observar que “induir un estat de gratitud a través d’exercicis de gratitud autoguiats condueix a beneficis emocionals, físics o interpersonals”. Doncs som-hi!

Exercicis per promoure i treballar-nos l’agraïment durant aquest dies de confinament:

 • Un senzill exercici; escriure cada dia un nota d’agraïment. Les notes les començarem per; “Estic agraït …..”, “Estic content perquè…”. Cada dia, guardarem la nota en un senzill pot; segur que tens per casa un pot de conserva. Decora’l. Observa’l i veuràs, com cada dia es va omplint el pot, el teu pot de la felicitat. Posa’l allà on puguis veure’l. Poc a poc veuràs com canvia, especialment la teva forma de contemplar la vida. Cada cop que tinguis un mal moment, mira’l i veuràs com, malgrat el moment, tenim molts motius i moltes coses que cal agrair, així com tens la força suficient per tirar endavant.

 

 • Un altre exercici, és el que s’anomena el somriure sostingut. En els moments de tensió i/o estrès, pots trencar aquesta tensió amb un simple somriure (la duració mínima haurà de ser de 17 segons). Si no ho veus molt clar, també pots agafar un llapis i aguantar-lo amb els premolars, obligant a dibuixar un somriure amb els llavis. Està demostrat que un somriure sostingut altera la química del cervell i provoca sentiments de felicitat. Mentre somrius, pensa en les coses que et fan feliç; llocs, coses, persones, moments, una cançó. Tot plegat, el que has pensat, son motius pel que has d’estar agraïda. Amb aquest exercici comprovaràs com el teu estat mental canvia poc a poc cap a un estat positiu de gratitud.

 

 • Malgrat no poder sortir aquests dies, sí podem treure el cap per la finestra. Segur que tens diferents finestres a casa. Ves canviant de finestra. Treu el cap, observa, contempla, descobreix amb tots els sentits; noves olors, sorolls que abans no podíem escoltar, racons amb la llum que no veiem, i fins i tot l’aire acaronant el rostre. Tot. Segur que trobaràs coses i espais que abans et passaven desapercebudes en aquest passeig “figurat” per la gratitud.

 

 • Pensa en alguna persona que ha tingut un gran impacte a la teva vida, alguna persona a qui t’agradaria agrair el molt que va fer per tu o com de positivament et va influenciar. Pot ser alguna persona a qui estàs agraïda per estar present en la teva vida. Escriu una carta detallant tot allò per el qual l’aprecies o li estàs agraïda. Envia-la per mail, fes-li una foto i envia-li per whats o telefona-la i llegeix-li la carta en veu alta i guarda-la com un recordatori especial per entregar-li un cop acabi el confinament.

 

Durant aquests dies, també podem sentir la tristesa. No ens agrada gens la tristesa, i menys la tristesa fruit de la pèrdua. També hem de viure la tristesa aquest dies. Les noticies a la TV, els diaris, twitter, ens parlen de morts. Pot passar que aquella persona a qui escriuríem la carta durant aquest confinament formi part de les estadístiques de les quals parlen a les noticies.

La tristesa és una emoció que et fa sentir amb l’estat d’ànim baix, abatuda i pessimista. No tenim ganes de fer coses ni de veure a ningú; i menys treballar l’agraïment. T’envaeix una pena i pots plorar-la o bé no fer-ho i sentir-la per dins. Podem sentir una tristesa fins a una desesperança, podem sentir una tristesa que ens pot portar a moments de nostàlgia o de melancolia. Podem donar-nos un temps per sentir-nos així. Són moments difícils per fer un dol. Són moments d’una certa angoixa. El dol forma part de la vida i s’agreuja al no poder realitzar cap acte social, tan importants per a la nostra cultura i societat. Que no pugui celebrar-se cap acte social no significa que no haguem sentir dolor. Un cop més, cal acceptar les emocions, cal fer un comiat personal, afrontar el dolor lògic per la pèrdua; podem escriure aquella carta a la qual fèiem referència en l’agraïment, i, quan es pugui, si es vol fer un acte social de comiat, ja es farà. No cal mantenir el dolor arraconat, en la mesura del possible cal compartir-lo, parlar-ho i, encara que ara no és moment d’abraçades, abraçar virtualment a les persones estimades.

A més de gestionar la tristesa, hi ha 4 grups de manifestacions davant la pèrdua que hem de gestionar; aquelles relacionades amb altres emocions, amb pensaments, sensacions i conductes. Aquí les tens:

Suportar el dol implica permetre que hi hagi dolor sense amagar-lo ni reprimir-lo. No es tracta de superar-lo, sinó d’avançar amb ell. A continuació trobaràs les fases que estableix Kübler-Ross.

 

 

Recomanacions psicològiques durant la quarantena

El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya ha elaborat una guia per evitar que les sensacions de soledat, incertesa, ira, tristor, avorriment, angoixa o estrès que pot produir el confinament es converteixin en un problema afegit i per tant la quarantena es pugui viure amb calma, intel·ligència i bona disposició.

 • INFORMA’T BÉ. Els grups de Whatsapp bullen aquests dies, però consulta únicament canals oficials o contrastats per informar-te sobre la situació i vigila amb les xarxes socials. Evita també la sobreinformació, ja que augmentarà la angoixa innecessàriament i no et farà estar millor informat.

 

 • INFORMA BÉ ALS ALTRES. Si estàs contagiat, explica de forma clara i com més aviat millor la teva situació als més propers i evita parlar permanentment del tema o compartir angoixes amb persones afectades. Si tens infants al teu càrrec, mantén-los ben informats ja que són persones competents i resol els seus dubtes a mesura que vagin apareixent. És important que no els menteixis i evitis tant l’alarmisme com la minimització.

 

 • ORGANITZA’T. Tant a casa com a la feina. A casa comunica’t amb els altres per respectar els espais diferenciats i arriba a acords sobre com serà la logística domèstica durant la quarantena: compres, cures, espais per possibles positius… A la feina, comunica’t de forma clara amb el teu equip i superiors sobre la situació i si pots fer teletreball assegura’t d’establir a casa un espai i horari el més semblant possible al que feies abans. Mantenir la rutina ajuda a mantenir l’ordre i la sensació de normalitat.

 

 • ESTIGUES CONNECTAT. No poder veure els teus en persona no vol dir que no pugis estar-hi en contacte! Trucades, missatges, videotrucades, jocs en línia…

 

 • CUIDA’T I PROTEGEIX-TE. Segueix les recomanacions i mesures de prevenció que determinin les autoritats sanitàries. No prenguis més precaucions de les necessàries perquè no et farà estar més segur enfront el contagi però alimentarà la teva por i la dels que t’envolten. Mantén les teves rutines diàries i fes vida normal en la mesura del possible i participa en alguna iniciativa comunitària que pugui ser d’ajuda per tu, els teus o col·lectius vulnerables. Reconeix els teus sentiments i accepta’ls, i si et cal, comparteix-los amb les persones més properes a tu o escriu un diari.

 

 • RELAXA’T I DISTREU-TE. Accepta que hi ha una part de la situació que no és a les teves mans i no pots controlar. Intenta fer exercici, sobretot si el teu confinament és preventiu: mens sana in corpore sano! També han sorgit moltes iniciatives online d’oci i cultura, assabenta-te’n! I finalment, fes servir el sentit de l’humor. L’humor és una emoció que ens ajuda a reduir l’angoixa i a mantenir la por a ratlla, pensa en quants missatges has rebut darrerament en to humorístic…

 

 • TREU-NE LA PART POSITIVA. Pensa que per fi tens un moment per parar i reflexionar sobre les teves prioritats i a més les situacions com l’actual posen en relleu i donen valor tasques invisibilitzades, molt sovint realitzades per dones. Pots aprofitar els moments de calma per imaginar i crear. I recorda: només és una situació temporal i quan hagi passat tots haurem après moltes coses, tan dels altres com de nosaltres mateixos.

 

 

Deixa’t cuidar!

Durant el confinament hem de seguir cuidant-nos, i més que mai! Amb la cooperativa Suara hem elaborat el programa “Deixa’t cuidar”, amb consells, exercicis i estiraments per fer durant el confinament i el teletreball. Teniu més estiraments aquí.

 

Com seure per treballar des de casa

Aquestes indicacions les podem adaptar a casa amb coixins per a la cadira, una caixa de sabates pels peus, alguna caixa o paquet de fulls per a la pantalla. La imaginació ens ha de poder garantir una bona postura.

 

 1. https://www.youtube.com/watch?v=XlrsjEXKcKQ
 2. https://www.youtube.com/watch?v=1CAEfJmrESw

 

Si t’has descuidat el ratolí a la feina i només tens el del portàtil, et deixem un consell per poder-te descarregar al mòbil i tenir el teu propi ratolí

 

Consells, exercicis i estiraments per fer en teletreball

Estiraments generals a la cadira

 

Exercicis específics de pelvis, maluc i alliberació dorsal i cervical

https://youtu.be/OYUwIakJ7o8?t=106

https://youtu.be/qeLwZJdfVjU?t=74

 

Exercicis per estiraments per zona lumbar

https://www.youtube.com/watch?v=XcJ1zVXfTfQ&t=51s

 

Zona cervical d’automassatge cervical

https://www.youtube.com/watch?v=PX5cE7Km6ZQ

 

Automassatge zona dorsal

https://youtu.be/FPO0cwREkfs?t=85

 

Pels ulls cansats

https://www.youtube.com/watch?v=F6XPaz9hhaw

 

Són moltes les aplicacions disponibles per els nostres mòbils per mantenir-nos actives. És molt important que evitis el sedentarisme aquests dies.

 

També Salut ha penjat vídeos d’estiraments i exercicis de quinze minuts a youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=YTzteNpFpv4

https://www.youtube.com/watch?v=LCHcf3PePNU

https://www.youtube.com/watch?v=ePO3D8SPglc&t=2s