VOLEM contribuir al benestar de les persones i de les organitzacions a través de la millora de la seva salut laboral. El Consell Rector de SePrA assumeix, promou i impulsa la POLÍTICA DE QUALITAT, que té com a finalitat prioritàries ser:

 • REFERENT : Esdevenir un referent empresarial en la nostra activitat en les empreses d’economia social i solidària, amb un model basat en les persones, que treballa de forma eficient sota criteris d’innovació i sostenibilitat, creador de riquesa i ocupació estable.
 • DIVERSIFICADA : Tenir una cartera d’organitzacions client suficientment diversa i sense concentracions de risc.
 • INNOVADORA : Disposar de la capacitat continuada per desenvolupar processos, metodologies i propostes de solució, impulsant accions complementàries i innovadores que s’anticipin i s’adaptin als requisits específics de cada Organització.
 • INTEGRAL : Oferir el conjunt dels nostres serveis.
 • PRÓXIMA : Aconseguir ser PART de l’organització client i donar resposta eficaç i eficient a les diferents problemàtiques i consultes des de l’àmbit territorial més pròxim.

Aquestes finalitats cal que siguin compatibles i es puguin identificar amb els nostres valors:

 • PARTICIPACIÓ: Participació en la gestió i en els resultats obtinguts.
 • PERMANÈNCIA EMPRESARIAL: Activitats econòmiques i socials amb un propòsit de continuïtat en el temps, tot aportant millores i noves oportunitats al territori.
 • RESPONSABILITAT SOCIAL: Ocupació estable perquè creem condicions òptimes de treball i tenim en compte els múltiples aspectes que influeixen sobre el benestar de les persones. La nostra activitat és respectuosa amb el medi ambient i amb la societat que ens envolta.
 • INNOVACIÓ: Fomentar el creixement personal i professional de sòcies i treballadores, convençudes que la creativitat i la innovació faciliten el poder oferir respostes eficients, ràpides i versàtils.
 • HONESTEDAT I RESPONSABILITAT: Amb les parts interessades. Cal ser responsable en totes les actuacions que es duem a terme, respectant la legislació i els compromisos amb l’organisme regulador competent. Complir amb tot allò amb el ens comprometem.
 • AGILITAT: Ser eficients i eficaces en la resposta a les demandes.

Per aconseguir aquesta finalitat es requereix treballar en equip, amb l’esforç col·lectiu de totes les persones integrants de l’empresa i estar atentes a tota la informació que derivi de la comunicació amb les parts interessades.

Per verificar el seu compliment, la Direcció defineix anualment uns objectius. Mitjançant el seguiment periòdic i la seva revisió es vol aconseguir també que actuïn com a impuls motivador, per aconseguir la millora continuada de la qualitat dels nostres serveis.

Hem efectuat una declaració de principis garantint el compromís del Consell Rector de l’empresa de tolerància zero en relació a qualsevol conducta o actitud constitutiva d’assetjament sexual i/o per raó de gènere.