S’informa a les persones usuàries de la pàgina web, en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de la Llei de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, sobre la política de privacitat i de protecció de dades de caràcter personal amb la finalitat que aquestes decideixin de forma expressa, lliure i voluntària si desitgen facilitar a SEPRA SCCL les dades de caràcter personal.

SEPRA SCCL ha adoptat nivells de seguretat de protecció de les dades personals adequats a les dades tractades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Igualment, SEPRA SCCL es compromet a complir amb el principi de confidencialitat respecte a les dades personals que tracta.

Per complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals posem a disposició de les persones interessades la següent informació.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Raó social: SEPRA SCCL

CIF: F63097922

Direcció:  C/ Coll i Vehí núm. 127 Local, Barcelona (08026)

Telèfon: 93 457 41 45

Correu electrònic general: comunica@sepra.coop

Correu electrònic Delegat Protecció de Dades: dpo@sepra.coop

Com obtenim les dades?

Les dades personals que tractem a SEPRA SCCL procedeixen de la pròpia persona interessada o del seu representant legal, així com de la pròpia empresa quan és lliuren per a donar compliment a una obligació legal en matèria de prevenció de riscos i vigilància de la salut.

Les dades facilitades a SEPRA SCCL, a través dels formularis (web, correu electrònic o paper), hauran de ser dades verídiques, exactes i actualitzades.

SEPRA SCCL recorda que no està permès facilitar dades de tercers llevat que: a) es realitzi per donar compliment a una obligació legal; b) es tingui autorització de la pròpia persona interessada i se l’hagi informat prèviament.

Amb quina finalitat tractem les dades personals?

SEPRA SCCL podem tractar les dades personals amb les següents finalitats, en funció del motiu pel qual ens les hagi facilitat:

1. Donar resposta a la sol·licitud, petició o consulta realitzada per la pròpia persona interessada i fer-ne un posterior seguiment.

2. Gestionar les dades facilitades per la pròpia persona interessada per mantenir-la informada dels nostres serveis i activitats, incloent, quan correspongui, les activitats associades a l’Àrea de formació.

3. Gestionar les dades facilitades per prestar els serveis de vigilància de la salut en matèria de prevenció de riscos laborals.

4. Gestionar les dades facilitades per prestar els serveis de formació.

Quan de temps conservarem les seves dades?

Finalitat 1. Les dades associades a una sol·licitud, petició o consulta es conservaran mentre la mateixa no estigui totalment resolta o fins no s’exerceixi el dret de supressió.

Finalitat 2. Les dades facilitades per l’enviament de informació sobre els nostres serveis i activitats, incloent les relacionades amb l’Àrea de formació, seran conservades indefinidament fins que, si és el cas, la persona interessada manifesti la seva voluntat de donar-se de baixa de les comunicacions (aquesta opció estarà disponible també en cadascun dels enviaments).

Finalitat 3. Les dades es conservaran el termini establert per la legislació vigent en matèria de vigilància de la salut.

Finalitat 4: Les dades es conservaran metre siguin necessàries per a la gestió de la formació i indefinidament pel manteniment del registre d’acreditació de la formació realitzada.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Finalitat 1. La legitimació pel tractament de les dades tractades per a donar resposta a les sol·licituds, peticions o consultes és l’interès legítim empresarial d’oferir suport a les persones que ho han sol·licitat per a qualsevol dels canals que SEPRA SCCL posa a la seva disposició.

Finalitat 2. La base de la legitimació per l’enviament d’informació de serveis i activitats de SEPRA SCCL, incloses les activitats de formació, és l’interès legítim empresarial consistent en poder oferir als grups d’interès informació actualitzada sobre l’organització.

Finalitat 3. La base de la legitimació és l’obligació legal establerta en matèria de vigilància de la salut.

Finalitat 4. La base de la legitimació és l’obligació contractual i compliment legal relacionat amb la gestió de la formació i la seva acreditació.

En relació a la finalitat 1 y 2, la persona usuària pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, la retirada del consentiment no podrà afectar al tractament de les dades legalment necessàries per a l’execució d’un contracte.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

SEPRA SCCL no cedirà aquestes dades a tercers a excepció de donar compliment a una obligació legal.

Hi ha transferències de dades a tercers països

SEPRA SCCL no realitza transferència d’aquestes dades a tercers països fora de la UE.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si SEPRA SCCL està tractant o no dades personals que la concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per les quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, la persona interessada podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o la seva portabilitat, en aquest cas SEPRA SCCL podrà únicament conservar-les per a l’exercici o la defensa de reclamacions o per donar compliment a una obligació legal.

Com es poden exercir els drets en relació a les dades personals:

Al correu electrònic: dpo@sepra.coop

Serà necessari adjuntar còpia d’un document d’identificació (NIF, Passaport,..)

Al correu electrònic indicat també li facilitarem els formularis corresponents per a exercitar materialment aquests drets.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ a la seva retirada.

En el cas que consideri vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 

DATA DE L’ÚLTIMA REVISIÓ: 17/03/2021