S’informa als usuaris, en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària si desitgen facilitar a aquesta entitat les seves dades personals que siguin necessàries i per això li son sol·licitats en la pàgina web per la prestació dels serveis que disposa Sepra, Servei Integral , SCC.

L’usuari haurà d’omplir els formularis amb dades verídiques, exactes, complertes i actualitzades.

Sepra, Servei de Prevenció integral, SCC ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides a la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteracions, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Igualment Sepra, Servei de Prevenció integral, SCC s’obliga a complir l’obligació de secret respecte a les dades incloses a fitxer automatitzat, establerta a la legislació de protecció de dades aplicable.

El registre de les dades personals aportades en cas de subscrivir-se a través d’algun formulari implica, a més, l’acceptació voluntària per part seva en relació al tractament de les dades personals per part de Sepra, Servei de Prevenció integral, SCC, amb l’objectiu de facilitar- vos aquells productes i serveis que vostè ha sol·licitat a Sepra, Servei de Prevenció integral, SCC dintre del sector de Seguretat i Salut
laboral , i formació per poder enviar-li informació comercial en temes que puguin ser del vostre interès.

En qualsevol cas, l’usuari o persona que li representi podrà exercir en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, i al seu cas, oposició d’acord amb lo establert a la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i la resta de normativa aplicables a l’efecte, dirigint una comunicació escrita al responsable del fitxer que és

Sepra, Servei de Prevenció integral, SCC amb adreça en C/ Coll i Vehí 127 de Barcelona, en la que acrediteu l’ identitat de l’usuari, o posant- se en contacte a través del e-mail client@sepra.cat.