Notícies HomeUncategorized @ca

Expertes en Higiene
……………………………………….

Inicialment, una correcta avaluació general de riscos hauria d’identificar i avaluar qualitativament els productes químics utilitzats, així com els subproductes que es puguin generar durant els processos de treball a partir de la informació continguda en les fitxes de seguretat dels productes, de la informació facilitada por l’empresa, i mitjançant la visita de la tècnica de prevenció in-situ per observar les metodologies de manipulació i tractament d’aquests.

 

 

Derivada d’aquesta avaluació qualitativa inicial, mitjançant l’aplicació dels mètodes COSHH i/o INRS del INSST, i sota criteri tècnic, ja podrem determinar d’una manera més específica, en l’avaluació inicial de riscos, les possibles avaluacions quantitatives per via inhalatòria que s’haurien de realitzar per part de l’empresa.

 

 

Cal tenir en compte que aquesta metodologia no té en compte les vies d’exposició no respiratòries que també poden suposar una font de risc important per a les persones treballadores, especialment la via dèrmica i la parenteral.

 

 

Per a la metodologia de mostreig quantitatiu s’apliquen els criteris continguts en la NORMA UNE EN 689:2019, assegurant així una qualitat en tot el procés de recollida prèvia d’informació, presa/conservació/enviament de mostres, i tractament estadístic de les dades obtingudes. Simultàniament es consulta amb un laboratori d’anàlisi la tipologia dels captadors a utilitzar, els temps de mostreig i altres temes tècnics a tenir en compte.

Una vegada s’ha realitzat la presa de mostres, s’envien al laboratori d’anàlisi per a obtenir les dades de concentració de l’agent o agents químics objecte de l’avaluació, mitjançant l’aplicació de les tècniques analítiques establertes per al contaminant i el tipus de suport.

 

 

Posteriorment, el laboratori envia un informe amb els resultats obtinguts al Servei de Prevenció, i aquest realitza un informe final avaluant cadascun dels agents químics en funció de: les concentracions obtingudes, el temps d’exposició de les persones treballadores a l’agent, la gravetat dels efectes de l’agent químic i el Valor Límit Ambiental de l’agent (VLA-ED o VLA-EC), valorant l’exposició com a CONFORME o NO CONFORME.

En aquest informe final, en funció de la graduació del risc i valoració, s’elabora una proposta de mesures a implantar per part de l’empresa, per a eliminar o reduir al màxim la concentració de l’agent químic en ambient, pel control de la vigilància de la salut periòdica de les persones treballadores i, per al control periòdic mitjançant avaluació quantitativa.