Notícies HomeUncategorized @ca

Expertes en Ergonomia
……………………………………….

Una correcta avaluació general de riscos hauria de permetre realitzar un diagnòstic ràpid de la situació inicial dels llocs de treball/empresa mitjançant la identificació de perills d’origen ergonòmic (ISO TR 12295), a partir de la observació directa dels llocs de treball i de la informació facilitada per l’empresa amb la finalitat de poder utilitzar les metodologies d’avaluació adequades a cada tipus de risc.

El primer pas consisteix en l’estimació del risc que és convenient realitzar en l’avaluació inicial a través d’una taula i check-list estandarditzada basada en la citada ISO i en les normes EN1004-4 i EN-1005-4, o, fins i tot, directament per criteri tècnic.

En cas d’utilitzar el mètode estandarditzat (taula i check-list), el procés implica realitzar l’estimació inicial per aixecament de càrregues, transport manual, empenta i tracció, moviment repetitiu de les extremitats superiors, i postures i moviments forçats dels diferents llocs.

L’estimació inicial es situa en un dels quatre nivells existents:

  • Blanc: Risc inexistent
  • X Verd: Risc tolerable
  • X Blanc: Risc indeterminat
  • X Vermell: Risc inacceptable

A través dels resultats de l’estimació inicial es pot valorar la necessitat de realitzar estudis ergonòmics específics o, fins i tot, establir mesures correctores amb la interpretació directa de check-list valorant aquells punts que fan aparèixer el risc en el nivell inacceptable.

En cas de considerar necessari un estudi ergonòmic específic s’haurà de valorar la seva inclusió dins de la planificació anual de l’SPA o la seva realització a través d’un pressupost específic.

L’estudi ergonòmic haurà d’utilitzar una metodologia de reconegut prestigi que s’adeqüi a la naturalesa del risc estimat, sent els és utilitzats:

  • Aixecament de càrregues: Índex INSHT, Índex NIOSH Simple o Multitasca
  • Transport manual de càrregues: Índex INSHT, Índex NIOSH Simple o Multitasca
  • Empenta i tracció: Mètode de Snook i Ciriello, Escala de Borg
  • Moviment repetitiu: OCRA Check-list, JSI
  • Postures i moviments forçats: RULA, OWAS, REBA

Aquestes metodologies han de ser implementades mitjançant el software informàtic de Prevengos, o, puntualment amb Excel CENEA en el cas de l’índex OCRA Check-list especialment. Això és degut a petites diferències en aquest índex entre Prevengos i CENEA a dia d’avui (setembre de 2021)

La finalitat de tot el procés és assegurar que el risc ergonòmic és avaluat en una fase primerenca de la relació entre l’empresa clienta i SePrA, i no quedi postergat sine die.