Economia SocialParticipació en esdevenimentsPrevenció de Riscos Laboral
El dia 18 de juny de 2.014, SePrA va participar a aquesta jornada organitzada per  l’Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

 

L’Economia Social constitueix el tercer sector, entre l’economia de mercat i el sector públic. Té una extraordinària importància, tant en la generació de riquesa i ocupació, com en la resposta a les necessitats essencials de la societat. S’hi inclouen: cooperatives, societats laborals, mutualitats, fundacions, organitzacions no governamentals, empreses d’inserció, i un llarg etcètera. Aquestes organitzacions estan regides segons la Llei 5/2011 d’Economia Social per quatre principis essencials: la primacia de les persones i del fi social sobre el capital, l’aplicació dels resultats de l’activitat econòmica a la seva dimensió social ia la sostenibilitat, la promoció de la solidaritat interna i amb la societat, i, finalment, la independència respecte als poders públics amb un marc de funcionament democràtic.

 

És previsible que tal sector tingui un creixement considerable en l’esdevenir dels anys per la seva voluntat transformadora i la necessitat d’ocupació de la mà d’obra que no pugui ser absorbida per l’economia de mercat, degut en part als avenços tecnològics que la redueixen i a les limitacions en un repartiment més equitatiu del treball. Precisament, l’economia social com a generadora d’ocupació i de beneficis socials és determinant per al manteniment del benestar social i la reducció de la desigualtat. Hem de tenir en compte que l’ésser humà té dret a un treball digne per al seu desenvolupament personal i la seva integració a la societat, que hauria de tenir cabuda en els diferents sectors productius que es complementen entre si. Però l’economia social ha de ser regida per principis d’eficiència, transparència i responsabilitat, com qualsevol altre àmbit laboral i vetllant perquè les condicions de seguretat i salut en el treball i els drets fonamentals de les persones siguin respectats, ja siguin els de les persones que el sector ocupa, com d’aquelles altres amb qui conviuen.
La Jornada es planteja com un primer acostament a la problemàtica que planteja el sector en matèria de condicions de treball, per factors com ara: la seva pròpia diversitat, la complexitat dels entorns en què moltes vegades es desenvolupa l’activitat, i l’emergència de determinats riscos laborals, entre els quals cal destacar els psicosocials en treballar moltes vegades en situacions adverses gens convencionals. Això amb la finalitat de despertar la sensibilitat i l’interès de les persones dedicades a la prevenció de riscos laborals en el sector, mostrant les noves perspectives que ofereix, així com la convenient especialització preventiva requerida. La Jornada s’estructura en tres parts. A la primera s’emmarcarà la situació del sector en matèria de salut laboral amb un tractament específic als riscos psicosocials. La segona mostra un conjunt dispar d’experiències preventives en àmbits ben diferents, però amb punts en comú. I en la tercera part s’establirà, a través d’una taula rodona un debat sobre el desenvolupament de la prevenció en el sector, amb la participació de: representants del sector, agents socials, inspectors de treball i els propis assistents.